La Tagigo Sheet Music

Price: $9.95
  

Stock #: 757898
Type: Postcard
Postmark: 1915 Apr-22
PM City: Schaller
PM State: IA
Stamp: 1c
Size: 3.5" x 5.5" (9 x 14 cm)
Additional Details:
From the Darlene Thorne Collection

Purchase Scan Comments & Reviews Send Print

Front:
LA TAGIĜO Poezio de ANTONI GRABOWSKI Muziko de BARAŃSKI 1. A - 2. Post 3. Se gor-du la bru-stojn, ho ni - a fra -tar: Por no - va pli vi · gla jam lon- ga mig-ra - do sur dor-na la voj, Mi - na - cis nin on - doj de l' ve - nus an-ko - raŭ ven-te - goj, ba - tal, Ni eş - tas jam bo - ne har- ve - las an-taŭ - en kun kre-do, fer-vor, Be - nan-te la Majstron por lin - gvo be - na - ta montri -ĝis al ni Mi - rin - da do - na - co ĉi- ĉi - u mond-par-to, en ĉi - u ter - zon', En ko - roj de cen -toj da 5. La 6. En A- ro A1 Nek kan ma di ver e mi - - - - - - to; ro, taj, ko, la: loj, Gi so - nu po- ten - ce de mon - toj al mar Sed ven - kis nii - lin kaj ve - las kun ĝoj'. Es - pe- ron ne ven - kos la faj - ro, nek ŝtal, Kaj li - an a - na - ron, de plej fru - a - hor) Per a - mo al hej - mo, pa - tru - jo, na - ci', Jam vib - ras por ni - a sa - lu - to re - son', Fi- Ni Do non-cu al ĉi - u dor-man - to: Ta - gi - ĝo, ta-gi - ĝo ra - di - as en rond, La ver-da haven' de l'ho-ma - ro. Post lon - ga ba-ta - lo, mal-do] - ĉa turment' La i . es per-fi - doj su - bi - taj. Ne - ni - 0 en mon - do el - Si - ros ĝin for, Ĝi de - lan al li, ĝis la ĉer - ko. La mond'al - i - i . ĝos la temp' pa-sos for, Sed fla - mas en ko-ro fi - de - la, Kaj sa - me fi- de - laj al hej - ma al - tar Ni kan-tas de l' te-ro ni fi - loj: Ta - gi - ĝo, ta-gi - ĝo ra- di - as en rond', La om - broj de nok - to for - ku - ras el mond'! Ta - gi - ĝo, ta-gi - ĝo ra - ste - la stan-dar - do jam flir - tas en vent? Post lon - ga ba-ta - lo, mal- ha - vas ra- di - kojn pro - fun - de en kor? Ne - ni . o en mon - do el - vi - vos e - ter - ne pri i - li me-mor? La mond' al - i- i - gos la sen - tas nin fi - loj de l’tu - ta ho-mar. Kaj sa - me fi- de - laj al om - broj de nok - to for - ku - ras el mond? Ta - gi - ĝo, ta - gi - ĝo ra - di - as en rond' La dol - ĉa turment La ŝi - ros ĝin for, Gi temp' pa-sos for, Sed hej - ma al - tar' Ni di - as en rond' La om ste h a vi s en om - - - . - - broj de nok - to for - ku - ras el mond'! la stan-dar - do jam flir - tas en vent: vas ra - di - kojn pro - fun - de en kor? vos e- ter . ne pri i - li me-mor! tas nin fi - loj de tu - ta ho-mar! broj de nok - to for - ku • ras el mond. Laŭ la afabla permeso de la Aŭtoro. Mendu ĉi-tiun kanton el U.S. Esperanto Association, Schaller, Iowa, U.S.A.

Back:
Schaller, - Post Card Ite OSOPOSTAGE ress Para Samideans. Ni jus les APE ricevis vian mendore t o Addres kaj û kune sendas al vil la in las al al port hantazi w Sujon a menditann. Ni deziras Livon Hassanaly, 18 atentigi in al niaj 705 Oline St belaj singliz- verda "Esperanto. Ni the dankos Misami Price one spesdeko St. Louis kun la vorto, ay gang vartan tay k TU.S. E. a. M.B.C. Rao. 15

Post a public comment, question or review: