Categories

Fairmount Water Works, Fairmount Park

Fairmount Water Works, Fairmount Park Philadelphia Pennsylvania
Original:
Sold

Stock #: 104424
Type: Postcard
Era: White Border
City: Philadelphia
State: Pennsylvania (PA)
County: Philadelphia
Publisher: Union News Co.
Size: 3.5" x 5.5" (9 x 14 cm)

Purchase Scan Send Print
cart: 0